Verkoopsvoorwaarden

Algemeen, Algemene verkoopsvoorwaarden, Cookies en Privacybeleid, en de huisregels voor de website deelnemers (zelfstandigen, vrije beroepen, verenigingen en particulieren)

1. Algemeen en privacy beleid
Myshoppingcenter is een dienst van Architecto bvba Grote Steenweg 111, 3400 Landen in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer(BE0865898907), Alle deelnemers aan dit shoppingcenter zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.myshoppingcenter.be. Myshoppingcenter leeft als Belgische vennootschap de Belgische ?Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ?Wet van13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie? en andere toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.
2. Persoonsgegevens die verzameld worden
2.1. De gegevensdie u ons meedeelt of die u zelf invult op deze website
In het aanmeldingsformulier/registratieformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm), voorkeurshop. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. Toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht deze toestemming in te trekken.De klant ontvang of kiest bij zijn registratie een login code en een paswoord en kan met die gegevens ten allen tijde zijn gegevens op deze website wijzigen. De klant aanvaard dat de shops op deze website niet allemaal aan deze gegevens kunnen. Enkel wanneer u via deze website een kopende klant bij hun bent.
2.2. De gegevensdie automatisch worden verzameld:
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies : zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.
3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame?
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voordoeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen bij jouw aanmelding/registratie.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door zelf met uw login en paswoord uw gegevens te wijzigen of door een mail te verzenden via het contactformulier.
4. Duur van het bijhouden van de gegevens
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
5. Recht van toegang en verbetering
Je hebt het recht om op elk moment gratis zelf kennis te nemen van jouw persoonsgegevens via uw login, deze te verbeteren, zelf te wijzigen of te laten verwijderen en dit door verzending van een e-mail via het contactformulier of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy& Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.
Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan myshoppingcenter mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ons.
6. Recht van verzet
Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@myshoppingcenter.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Jij hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Myshoppingcenter heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Myshoppingcenter aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrecht matig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Myshoppingcenter houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die De Myshoppingcenter niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Myshoppingcenter. Myshoppingcenter is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Myshoppingcenter raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy& Cookie Policy.
Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ? commission@privacycommission.be).
Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

8. Cookies
8.1. Informatie over onsgebruik van Cookies
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie?n om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologie?n laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologie?n op jouw computers of mobieleapparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijk een volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via ons contactformulier.
8.2. Wat is een cookie?
Een cookie is klein tekst- en cijfer bestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorie?n cookies die wij gebruiken.
8.3. Soorten cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong,hun functie en hun levensduur. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Email cookie: username en dus email-adres
8.4. Jouw toestemming
Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden.Je kan cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookieinstellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink bovenaan onze website en aldus je toestemming intrekken.
8.5. Meer informatie over cookies
Informatie over cookies
Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/
Voor cookies geplaatst door derdepartijen(o.a.GoogleAnalytics)verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daar overgeven. Let op:wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Google Analyticscookies
[?]
9. Toepasselijk rechten bevoegdheidsbeding
Deze Privacy& Cookie Policy wordt beheerst, ge?nterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over interpretatie of de uitvoering van deze Privacy& Cookie Policy.
10.Aanvaarding
Door de Website te bezoeken, je te registreren en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat De Stikkie Shop jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy& Cookie Policy.
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie?n om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologie?n laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologie?n op jouw computers of mobieleapparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijk een volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via ons contactformulier.

Algemene verkoopsvoorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce webshop van de verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (?Klant?). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto?s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materi?le fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materi?le fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met zijn voorkeurshop.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of Paypal met zijn gekoppelde rekeningen en kredietkaarten te betalen .
De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld binnen de 24 uur worden gemeld.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."
Artikel 8: Garantie Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De (commerci?le en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 10: Privacy policy
De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).
Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.
Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om ??n van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 13: Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De huisregels voor de website deelnemers (zelfstandigen, vrije beroepen, verenigingen en particulieren)
Iedere deelnemer aanvaard onverwijld en op straffe van boete de onderstaande huisregels:
1. Dat u akkoord bent met de voorgaande beschreven algemene voorwaarden, privacy- en cookie beleid
2. Dat u onder geen enkele voorwaarde enige computertaal gebruikt op deze website zonder onze voorafgaande toestemming. Dit zou de werking van de website ernstig verstoren. In dat geval zal elke vorm van schadevergoeding u onmiddellijk aangerekend worden. Let wel, zulke schade kan zeer hoog oplopen. Beter is om dus nooit computertaal te gebruiken!
3. Dat wanneer u de betalingsvoorwaarden voor deelnemen aan deze website niet naleeft, u onmiddellijk van de website wordt verwijderd zonder recht te hebben op enige schadevergoeding, en dit onverminderd ons recht om de openstaande rekeningen te blijven vorderen.

  • CategorieŽn: 1
  • Producten: 74
  • Download/print cataloog
  • Geef (een deel van) de productnaam in

    U bent niet aangemeld.

    Winkelkar

    • Uw winkelkar is leeg.