Verkoopsvoorwaarden

Berekening van de transportkosten voor particulieren
De transportkosten worden berekend per minimum bestelbedrag per artikelgroep, vermeerderd met hun gewicht wanneer dit meer de 32 kg bedraagt. De minimum transport wordt slechts 1x toegerekend vanaf het moment dat telkens het minimum portvrije bestelbedrag wordt behaald. wanneer u echter in 1 groep dit bedrag niet behaald zal het transportbedrag van die groep worden aangerekend. Vooraleer definitief te bestellen kan u steeds uw bestelling wijzigen en uitzoeken wat voor u het voordeligste blijkt. In vele gevallen overstijgen de toegekende kortingen immers vanzelf het portbedrag.

Aansprakelijkheid
Mijn-i-shop Is een dienst van Architecto Bvba Grote Steenweg 111 B3400 Landen. Mijn-i-shop.be en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten of voor schade veroorzaakt door de elektronische publicatie van de website of eventuele storingen, onderbrekingen of fouten hieraan.

Mijn-i-shop.be zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden, maar garandeert niet de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Mijn-I-shop.be kan niet door derden aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of gevolgschade.

Mijn-I-shop.be behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen geval kan de verstrekte informatie op de website tegen Mijn-I-shop.be gebruikt worden.

Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website. Deze link is puur informatief en Mijn-I-shop.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Voor alle informatie ivm de gegevens op deze website kan u per mail terecht bij Mijn-I-shop.be of Architecto bvba Grote Steenweg 111 3400 Landen. Mail: info@architecto.com

Verkoopvoorwaarden

Alle artikelen die worden aangeboden op deze website worden aangeboden door uw gekozen voorkeurshop. Normaal zijn deze artikelen daar op voorraad ofwel de gelijkaardige. Zo heeft u steeds de mogelijkheid om vooralleer te bestellen de goederen eerst te gaan bekijken.

U heeft met andere woorden bedenktijd om uw bestelling te plaatsen. Door die mogelijkheid van controle van de goederen, mogelijke leveringen, afhaling en betaling van de goederen op het verkooppunt zelf of via overschrijving, heeft u afstand gedaan van uw recht op verzaking aan de koop ondanks u beslist om deze via de website of via mail aan te kopen en dit zowel voor globale als gedetailleerde bestellingen. Via deze website aankopen kan u allerlei bijkomende voordelen bieden zoals gratis of voordelige levering, korting, enz... allemaal afhankelijk van uw gekozen voorkeurshop.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk binnen de 24 uur na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Op al onze elektrische artikelen heeft de consument minstens de wettelijke garantie gedurende twee jaar na aankoop van de producten.

De betaling geschiedt aan de kassa van het door u gekozen verkooppunt of via overschrijving ingeval dat wordt gevraagd door uw voorkeurshop bij online bestellingen..

U koopt de goederen aan de prijs vermeld op de website op de dag van bestelling van de goederen ongeacht er nadien bijkomende kortingen op de website zouden worden aangeboden. De kortingen die worden aangeboden zijn niet optelbaar of verenigbaar met eventuele andere kortingen op de website en op deze in de handelszaak.
Wederverkopers, winkeliers, tuinaannemers kunnen telkens bij een bestelling of vooraf, de dagprijzen aanvragen voor de door hun bestelde goederen. Op aanvraag verkrijgen zij ook een login. Nadien is geen verhaal op de prijs mogelijk.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en inclusief recupel (indien zij aan deze laatste zijn onderworpen)
Wanneer handelaars hun prijzen aanvragen zijn deze doorgaans excl. btw.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld als kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in BelgiŽ. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiŽle fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb montage, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met uw gekozen voorkeurshop , of stuur een email naar info@architecto.com

Mijn-i-shop is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie nooit verantwoordelijk. Mijn-i-shop is niet geen geval aansprakelijk ingeval van materiele fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mijn-i-shop.

Mijn-i-shop of de meewerkende winkeliers zijn gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Sancties voor niet of late betaling

Ongeacht alle afspraken (tenzij bij gemaakte overeenkomsten) zijn alle leveringen en facturen ten laatste te betalen 30 dagen na leveringsdatum , tenzij het anders vermeld op de factuur of in een specifieke verkoopsovereenkomst voor de betrokken leveringen.. Dat kan zowel contant als uitgesteld zijn. Per aanmaning, per factuur is steeds 25 euro administratieve kost verschuldigd. Bij een in-gebreke stelling is dit 50 euro per factuur.Voor leveringen boven de 5000 euro aan particulieren wordt in de meeste gevallen een aparte overeenkomst gemaakt. Enkel deze zijn dan ook van toepassing.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover uw voorkeurshop en haar leverancier beschikt, is de klant en een i-shop ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% (voor niet particulieren) en 7% voor particulieren op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Deze voorwaarden gelden ook voor I-shop verdelers.
Onverminderd het voorgaande behoudt uw voorkeurshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen en ophaling, administratie en magazijnkosten aan te rekenen. Wanneer I-shop verdelers of particulieren goederen teruggeven dienen zijn alsnog 80% van het bedrag te betalen, onverminderd alle interesten en boetes. In bepaalde gevallen en enkel bij toestemming van de leverancier kunnen teruggebrachte goederen omgezet worden in een tegoed bon voor andere of specifieke materialen. Het terugbrengen van goederen is steeds op kosten van de klant. Alle betalingsvoorwaarden zijn zowel geldig voor particulieren, handelaars en i-shops. Betalingsuitstel of betalingsspreiding van een levering kan maximum een duur van 6 maanden na de levering bedragen en enkel na een speciale overeenkomst.
Wanneer goederen niet tijdig worden betaald of afgehaald zijn er steeds stallingkosten verschuldigd. Deze gaan van 1,8Ä tot 10Ä/m2 per dag afhankelijk van artikelgroep. Het is de verkoper die de stallingkosten zal bepalen.
Het Belgische recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken aangewezen door de door u gekozen voorkeurshop zijn bevoegd om kennis te nemen van een eventueel geschil. Voor leveringen van Architecto bvba is dat de handelsrechtbank te Leuven of het Vredegerecht van Landen.

Bij het opstellen van deze website werd rekening gehouden met de toepasselijke wettelijke bepalingen van onder andere de Wet Handelspraktijken dd 14 juli 1991, de Wetten betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij dd 11 maart 2003, de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer dd 8 december 1992.

Beperkingen op terugname van goederen die via de webshop besteld werden en niet via de winkelier zelf werden geleverd.
De koper kan steeds aan de koop verzaken binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

De klant betaald steeds de transportkosten van de terugzending. De terugzending dient na afspraak met de leverancier te gebeuren en wordt georganiseerd door de klant zelf.
Bij elke terugzending zijn beheers en inningskosten verschuldigd. Deze bedragen 20% van het aankoopbedrag met een minimum van 50 euro
Enkel goederen die onaangeroerd geweest zijn en zich in dezelfde verpakking bevinden als bij aankomst komen in aanmerking voor terugname.


Garanties van leveranciers:

Vijvermaterialen Aqualife:
Fonteinpompen: De garantieperiode staat steeds vermeld bij het artikel of op de verpakking.De verpakking, garantiebon en de originele officiŽle aankoopbon van de pomp moeten steeds worden bijgehouden en meegegeven worden met de pomp indien deze hersteld of vervangen moet worden.
Bij afgifte van uw defecte pomp bij de winkelier dien je steeds een afgiftebon te vragen. Pompen die werden aangekocht aan sterk verlaagde prijzen die niet overeenstemmen met de prijzen op onze website vallen NIET onder deze garantievoorwaarden. Deze zouden kunnen afkomstig zijn uit tweedehands, uitverkoop en vooral bij verkopers die niet officieel erkend zijn door Aqualife. De garantie is geldig op elektrische fabricagefouten .
Defecten die te wijten zijn aan verkeerdelijk onderhoud , normaal slijtage of verkeerd gebruik zijn niet in garantie , zoals: vastzitten van de rotor door aanslag van kalk of vuil, motorverhitting tengevolge van vastzittende rotor (door vuil of kalkaanslag), breuken van het pomphuis , motorhuis of pompwiel (rotor) ontstaan ook enkel bij verkeerdelijk gebruik , overbelasting, laattijdig ingrijpen bij blokkades of onderhoudsgebrek en vallen eveneens buiten de garantie.Alsook voor pompen dewelke niet meer compleet zijn of niet meer in originele staat zijn. Debietverlies dat meestal te wijten is aan het voordien warmlopen of vastzitten van de rotor valt ook niet onder garantie. De winkelier zal volgens de richtlijnen van de fabrikant zelf bepalen of de pomp binnen de garantieperiode dient te worden hersteld , of wanneer hij meteen een nieuwe mag meegeven. In dat geval is en blijft enkel de eerste garantieperiode geldig. De garantie beperkt zich tot het herstellen of vernieuwen van de pomp . Om veiligheidsredenen dient men steeds de stroom af te sluiten wanneer men aan de pomp werkt, of wanneer men zich in het vijverwater begeeft. Zowel de fabrikant als de winkelier kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die zou kunnen aangericht worden door het gebruik van fonteinpompen , zuurstofpompen of andere apparaten. De fabrikant heeft het recht om ten leertijden de garantievoorwaarden retroactief te verduidelijken of te wijzigen.
Voor de aangepaste serie 2008 dewelke 5 jaar garantie genieten is het noodzakelijk om een kopie van uw aankoopbewijs binnen de week na aankoop te sturen naar Architecto bvba Grote Steenweg 111 Landen-Eliksem . uw bewijs wordt in het archief bewaard. De aangekochte pomp moet ook gegeraveerd of afgestempeld zijn door de verkoper of de fabrikant. Enkel Aqualife beslist of de garantievoorwaarden werden volbracht.
Pompen die niet aan de garantievoorwaarden voldoen en toch via een winkelier of groothandel naar Aqualife worden gestuurd worden enkel teruggegeven na betaling van 25Ä administratiekosten

vijverfolie: Op Aqualiner vijverfolie staat 50 jaar garantie op fabricagefouten en UV bestendigheid. De garantie beperkt zich steeds tot het beschikbaar stellen van een nieuwe vijverfolie van dezelfde afmetingen. De garantie dekt geen enkele vorm van perforaties of scheuren die op om het even op of via welke wijze aan de folie zou zijn aangebracht. Het zweten van de folie door microgaatjes behoort tot normaal gedrag. Om de garantie te kunnen genieten moet het origineel aankoopbewijs of garantiebewijs kunnen afgegeven worden en dient de folie geplaatst te zijn op Aqualife beschermfolie van +/- dezelfde oppervlakte. De aankoop van het beschermvlies dient op dezelfde aankoopbon te staan dan de vijverfolie.
Herstellingskosten , uurlonen voor herstellingswerken, leveringskosten worden nooit door Aqualife of haar verdelers vergoed en vallen niet onder de garantieregeling. Zowel de fabrikant als de winkelier kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die zou kunnen aangericht worden door het gebruik of een gebrek aan de vijverfolie. De fabrikant heeft het recht om ten leertijden de garantievoorwaarden retroactief te verduidelijken of te wijzigen. .

verlichting en UV-lampen: Op verlichting is de garantie enkel geldig op de transformator indien deze volgens de regels van de kunst werd gebruikt. De lamp of het beschermglas zelf is nooit in garantie. Een simpele tik op de grond is immers voldoende om glas te breken. Gebruik nooit sterkere lampen dan de originele. Zowel de fabrikant als de winkelier kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die zou kunnen aangericht worden door het gebruik of een gebrek aan de verlichting of toestel.

Aqua Assistance voorwaarden:
Aqua Assistance is een dienst waarbij mensen van Aqualife zelf ter plaatse komen kijken naar uw vijver of naar de nog aan te leggen vijver. Dit gebeurt meestal in opdracht van een tuincenter of een tuinaannemer.
De dienst bestaat uit het geven van advies, zoeken naar oplossingen, toepassen van oplossingen.
De hieraan verbonden kosten zijn: de kilometervergoeding vanuit Landen 0,4Ä/km (heen en terug) het advies ter plaatse 30Ä/u, eventuele artikelen die toegepast worden.
De advies- en verplaatsingskosten kunnen dikwijls tot volledig worden gerecupereerd omwille van besparingen die uit het advies voortvloeien. Aanvragen via info@tuinvijvers.be

Info voor fysieke winkeliers:
Alle winkeliers die klant zijn bij onze groothandels kunnen een aanvraag doen om gratis de webshop te mogen gebruiken. Zij ontvangen dan van vertegenwoordigers of van mijn-i-shop zelf, de algemene samenwerkingsvoorstellen.
Als winkelier kan u op deze webshop steeds zelf bepalen welke artikelgroepen u wenst te volgen, op welke wijze u deze wenst aan te bieden, tegen welke eventuele korting, in welke streek, vanaf welk bedrag en aan welke leveringsvoorwaarden. Uiteraard zijn al de door u gegeven kortingen op uw verantwoordelijkheid en dient u ervoor te zorgen dat ze in orde zijn met de wetgeving.
De gevolgde artikelgroepen dienen wel bij de groothanels op deze website te worden aangekocht. Bestellingen komen aan op uw emailadres, betalingen van bestellingen komen op uw rekening, de webshop is in feite slechts een verlengde van uw shop.
U dient wel uw klanten aan te bevelen om zich te registreren op deze website. dat doet u door middel van flyers die u bij ons kan aankopen. Wanneer u dat niet doet zullen uw klanten eventueel zich registreren met een andere voorkeurshop en ontvangen zij dan ook alle verdere info vanuit die winkel.
Deze webshop geeft u de mogelijkheid om nadien doelgerichte informatie te sturen naar al uw klanten op een door u gekozen moment en met de door u aangeleverde info.

Info voor virtuele winkeliers
Iedereen die ondernemingsnummer heeft in de tuin- en of dierensector kan op deze website een virtuele shop starten met als doel om op korte termijn naar een fysieke handel over te schakelen. Er zijn hiervoor wel bepaalde voorwaarden.
Niet alle leveranciers leveren aan virtuele winkels. Deze winkels kunnen niet opstarten wanneer er in dezelfde gemeente al een goed samenwerkende fysieke handel is, tenzij de virtuele winkel zijn goederen wil en kan betrekken via deze fysieke winkel. De kortingen die een virtuele winkel toepast kunnen nooit hoger zijn dan deze van de aanwezige fysieke winkel in dezelfde gemeente. De leveringsvoorwaarden van de winkeliers voor virtuele winkels zijn dezelfde als bij fysieke winkels, doch de aankoopvoorwaarden kunnen verschillen gelet op het geringe voorraadneming. De aanvraag en afhandeling gebeurt met en via Architecto bvba.

  • CategorieŽn: 1
  • Producten: 74
  • Download/print cataloog
  • Geef (een deel van) de productnaam in

    U bent niet aangemeld.

    Winkelkar

    • Uw winkelkar is leeg.